תקנון מועדון לקוחות

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של חברת קפלה בע”מ הכוללת את המותגים IPANEMA-GISELE BUNDCHEN, IPANEMA, RIDER, GRENDHA, ZAXY
חברת קפלה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול מועדון הלקוחות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
חברת קפלה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד מבלי שתצטרך להסביר או לנמק את סיבת הסירוב.
ההצטרפות למועדן היא חינם, תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.
מובהר כי כל אדם רשאי להצטרף פעם אחת למועדון, ולא יתאפשר צירופו של אדם אשר רשום במאגר המידע של חברת קפלה בע”מ כחבר מועדון קיים.
אנשים אשר גילם אינו עולה על 18 והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון.
החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה לצורך משלוח ההטבות, מספר ילדים כולל גילאים, חתימה, תאריך והסכמה לקבלת דיוור על ידי קפלה בע”מ וחברות הבנות שלה. פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת קפלה בע”מ מעת לעת.
יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי קפלה בע”מ ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.
בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישארו בידיה של קפלה בע”מ ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי קפלה בע”מ ו/או מי מטעמה. למען הסר ספק מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1611- , חתימת החברים על גבי טופס הבקשה להצטרפות, במסגרתו נותנים החברים את הסכמתם לקבלת דיוור, תהווה גם הסכמה לאפשר לכל חברת-בת של קפלה בע”מ בעתיד, אם וככל שתהיה, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות. יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של קפלה בע”מ, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1611-
כל חבר רשאי לדרוש מחברת קפלה בע”מ, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של חברת קפלה בע”מ ו/או לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.
בנוסף, רשאי החבר לדרוש מחברת קפלה בע”מ, בכתב, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון.
חברת קפלה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 31 יום שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת חברת קפלה בע”מ תאפשר לחבר לממש את הנקודות/ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה.
החברות במועדון הינה אישית ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים.
קפלה בע”מ תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק.
בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר שלו לידי חברת קפלה בע”מ באופן מיידי.
ברכישה באתר האינטרנט חבר המועדון מחויב להזדהות באמצעות מספר ת.ז. או כל אמצעי זיהוי שתדרוש חברת קפלה בע”מ.
החברות במועדון הינה לרכישה דרך אתר האינטרנט בלבד, ובחנויות המפעל של חברת קפלה בע”מ בלבד. ולא תקנה כל זכות להנחה או הטבה ברכישה בכל חנות או אתר אינטרנט אחר.
עם ההצטרפות למועדון הלקוחות, יקבל החבר הנחה של 10% מערך הרכישה.
קפלה בע”מ תהא רשאית לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים אך ורק ברכישה דרך אתר האינטרנט או בחנויות המפעל של החברה בלבד.
עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, במשרדי קפלה בע”מ או להדפיסו מאר האינטרנט של החברה.
לחבר המועדון מובהר בזאת כי עם אישור תקנון זה באתר האינטרנט מחייב אותו לאשר את התקנון הכללי לרכישת מוצרים דרך אתר האינטרנט על כל תנאיו.
קפלה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי קפלה בע”מ
מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.